Liefste klant, ik zit op mijn blauwe wolk van 22/05/2024 tem 31/07/2024. Communicatie wordt in beperkte mate opgevolgd. Dankjewel voor het begrip en het respecteren van mijn zwangerschapsrust.

Algemene voorwaarden


ART. 1. Algemene draagwijdte van de voorwaarden

Deze voorwaarden worden aanvaard bij betaling door de klant van de voorschotsfactuur. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant, en zijn van toepassing met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Elke afwijking aan deze voorwaarden of de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Deze voorwaarden zijn van toepassing in de mate dat partijen er niet uitdrukkelijk van afwijken.
 1. Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Nadien kunnen de prijzen jaarlijks geactualiseerd worden.
 2. Offertes worden slechts bindend wanneer zij worden bevestigd door schriftelijk akkoord, inclusief de algemene voorwaarden. Elke offerte is vertrouwelijk tenzij zij tijdig en integraal wordt aanvaard door de klant.
 3. Wijzigingen aangebracht aan de factuur zijn slechts geldig indien zij door BRACKE LAUREN schriftelijk werden aanvaard. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden of de overeenkomst niet aan.
 4. Elke offerte en factuur wordt via e-mail uitgestuurd en is bindend bij akkoord op e-mail.
 5. Wanneer de overeenkomst wordt afgesloten door meerdere partijen dan zijn alle partijen die de bestelling ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden aan de uitvoering en de betaling van de dienst.

ART. 2. Verplichtingen van de klant

De klant dient alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek over te maken, nodig voor de uitvoering van de opdracht.

ART. 3. Opzegging

 1. Gelinkt aan bruidspakketten, voor geleverde diensten:
  Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig beëindigt, wordt het voorschot weerhouden.
 2. Gelinkt aan bruidspakketten, na geleverde diensten:
  Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig beëindigt, is hij gehouden de reeds geleverde prestaties te vergoeden verhoogd met de winstderving op het niet-uitgevoerde deel. De winstderving wordt forfaitair geraamd op 50% van de waarde van de niet-uitgevoerde diensten. De ontbinding van een liefdesrelatie maakt deel uit van artikel 3, opzegging, en niet van overmacht.
 3. Niet gelinkt aan bruidspakketten:
  De klant is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig 48 uur voor de levering van de dienst te annuleren, bij gebreke waaraan het volledige bedrag dient betaald te worden aan de dienstverlener.
Duiding:
 • Voor geleverde diensten: na betaling van de voorschotsfactuur en voor de proefsessie
 • Na geleverde diensten: na de proefsessie 
 • De gevolgen na opzegging gelden ongeacht de reden of het tijdstip van de annulatie
 • De klant kan binnen de 3 dagen haar aanvraag tot opzegging intrekken 

ART. 4. Prijs

Tenzij anders bepaald in de offerte, blijft de overeengekomen prijs geldig gedurende 14 dagen na aanvaarding van de offerte. 

De dienstverlener heeft het recht om de opgegeven prijzen jaarlijks te actualiseren:

 • door indexatie
 • wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen betrekking tot de dienst 
 • bij verplaatsing van de dienst door de dienstverlener

Wanneer de diensten door de fout van de klant niet binnen de voorziene termijn kunnen worden aangevat, wordt de klant geacht de overeenkomst eenzijdig te hebben beëindigd overeenkomstig artikel 7.

ART. 5. Facturatie en laattijdige betaling

 1. Alle prestaties zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de dienstverlener binnen de vijftien dagen na factuurdatum, door storting op de door de dienstverlener opgegeven bankrekening, tenzij anders vermeld.
 2. Ieder factuurprotest dient te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht.
 3. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
 4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover betalingstermijnen worden toegestaan aan de klant, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.
 5. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen.
 6. In geval van niet-betaling van één van zijn facturen, is de dienstverlener gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan eisen.

ART. 6. Overmacht en aansprakelijkheid

 1. Tenzij expliciet anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen in hoofde van de dienstverlener inspanningsverbintenissen.
 2. De dienstverlener is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Overmacht is elke onvoorzienbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen die de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de dienstverlener geheel tijdelijk of definitief onmogelijk maakt, wezenlijk verzwaart of aanzienlijk negatief beïnvloedt, zoals onder meer, maar niet beperkt tot natuurrampen, pandemie, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, overlijden, stroom en telecommunicatieonderbreking, economische factoren, ongevallen, overheidsingrijpen en dergelijke meer.
 3. Wanneer de dienstverlener ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt de dienstverlener zich het recht voor de overeenkomst zonder dat de klant een schadevergoeding kan eisen. Hetzelfde geldt voor de klant.
 4. In het geval van overmacht mag de klant de overeenkomst kosteloos verplaatsen met een uitstel van maximum zes maanden na datum. Wanneer de nieuwe overeenkomst langer dan zes maanden na datum aangevat wordt, is de dienstverlener gerechtigd om haar prijs te indexeren. 
 5. Bij een annulatie door overmacht langer dan drie maanden voor de geboekte dienst voorziet de dienstverlener een waardebon ter waarde van het betaalde bedrag zodat dit voor toekomstige diensten of producten kan gebruikt worden. 
 6. Bij een annulatie door overmacht minder dan drie maanden voor de trouwdatum is de dienstverlener genoodzaakt om een voorschot van 200 euro incl. btw te weerhouden, de restwaarde wordt in waardebon geschonken zodat dit voor toekomstige producten kan gebruikt worden.
 7. Bij een annulatie door overmacht minder dan een maand voor de trouwdatum is de dienstverlener genoodzaakt om de reeds geleverde prestaties aan te rekenen, verhoogd met de winstderving op het niet-uitgevoerde deel. De winstderving wordt forfaitair geraamd op 50% van de waarde van de niet-uitgevoerde diensten. 
 8. De dienstverlener is niet gehouden tot uitvoering van zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst indien uit hoofde van onvoorzienbare veranderingen onafhankelijk van de wil van partijen van juridische, financiële, technische, politieke of juridische aard, het economisch evenwicht van de overeenkomst wordt verstoord of deze veranderingen aanleiding geven tot onbillijkheid of disproportionele schade aan de belangen van de dienstverlener.
 9. De dienstverlener is enkel aansprakelijk voor schade die uitsluitend aan hem toerekenbaar is.
 10. Behoudens opzet of kennelijk grove fout is de dienstverlener niet gehouden tot vergoeding van onvoorzienbare, onrechtstreekse of immateriële schade zoals winstderving, verlies van gegevens, reputatieschade, verlies van een kans, efficiëntieverlies, personeels-of administratiekosten en dergelijke meer.
 11. De aansprakelijkheid van de dienstverlener is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aangerekende prestaties die aanleiding hebben gegeven tot de door de klant geleden schade.
 12. In zoverre de aansprakelijkheid van de dienstverlener is gedekt door een door de dienstverlener afgesloten verzekeringspolis, dan is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot het bedrag van de dekking verleend door deze verzekering.
 13. De klant kan een dienst in natura niet weigeren, indien dit door de dienstverlener wordt aangeboden.

ART. 7. Aanvaarding van dienst – melding van gebreken

 1. De geleverde prestaties worden geacht te zijn aanvaard door de klant indien deze geen opmerkingen heeft geformuleerd op het ogenblik van de dienstverlening. De gebreken dienen aangetoond en gestaafd te worden.
 2. Alle eventuele verborgen gebreken in de uitgevoerde dienst dienen op straffe van verval te worden gemeld binnen de maand na de ontdekking ervan.

ART. 8. Uitvoeringstermijn

 1. De overeengekomen termijnen zijn bindend voor zowel de klant, als voor de dienstverlener. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de klant en de dienstverlener, behoudens in een geval van overmacht zoals voorzien onder punt 6. Wanneer er geen sprake is van overmacht, is er sprake van opzegging door de klant zoals voorzien onder punt 3.
 2. Alle eventuele verborgen gebreken in de uitgevoerde dienst dienen op straffe van verval te worden gemeld binnen de maand na de ontdekking ervan.
 3. De klant aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen aanleiding kunnen geven tot een prijsindexatie. De dienstverlener zal de klant hiervan op de hoogte stellen.
 4. Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan de klanten waarbij de klant de dienstverlener niet vooraf heeft verwittigd, behoudt de dienstverlener zich het recht voor de prijs te indexeren. In het geval waarin de dienstverlener zonder verwittiging de uitvoeringstermijn wijzigt, heeft ook de klant recht op een forfaitaire schadevergoeding met een maximum van 10% van het afgesproken bedrag.
 5. Door afwijking van de uitvoeringstermijn kan het zijn dat de dienstverlener zelf niet in staat is om de dienst uit te voeren. Ze is dan gerechtigd om een collega van haar team in te schakelen die over dezelfde kwaliteiten beschikt en de bruid volgens dezelfde normen en waarden van BRACKE LAUREN zal opmaken.
 6. Indien door een niet vooraf gecommuniceerde wijziging van de uitvoeringstermijn door de klant of de dienstverlener de overeenkomst in zijn geheel niet meer uitgevoerd kan worden, heeft de dienstverlener het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

ART. 9. Sancties

 1. Indien één partij in gebreke blijft haar contractuele verplichtingen na te komen, heeft de andere partij, na aangetekende ingebrekestelling die 15 dagen zonder gunstig gevolg is gebleven, het recht om (i) ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, desgevallend meer schadevergoeding, (ii) ofwel de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter te ontbinden, meer schadevergoeding.
 2. Tevens behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm.

ART. 10. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de geleverde diensten zijn en blijven in hun totaliteit eigendom van de dienstverlener.

ART. 11. Publiciteit

De dienstverlener heeft het recht zijn naam en logo te gebruiken in geval van prestaties geleverd bij de klant, als onderdeel van de commerciële strategie van de dienstverlener. Hiertoe valt onder meer een vermelding van de klant in de klantenlijst van de dienstverlener, die onder andere vermeld wordt op de website en sociale media van de dienstverlener. De Klant heeft ten allen tijde het recht om de dienstverlener te verzoeken zijn gegevens aan te passen en/of te verwijderen.

ART. 12. Gegevensverwerking

De dienstverlener verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de dienstverlener. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de leverancier om zijn persoonsgegevens te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke is BRACKE LAUREN, 9830 Sint-Martens-Latem, Guido Gezellestraat 25, KBO 0766699611. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de dienstverlener bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de dienstverlener heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de dienstverlener en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de dienstverlener uitdrukkelijk naar Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant bevestigt hiervan kennis te hebben genomen en de inhoud ervan te aanvaarden.

ART. 13. Auteursrecht – recht tot reproductie – gebruik foto’s

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.) 

a. De diensverlener behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij
geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale
vorm. 

b. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de naam van de diensverlener te vermelden bij iedere publicatie. 

c. De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, tenzij anders afgesproken. 

d. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale
factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden.
Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van
artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen zonder
schriftelijke toestemming door de 
diensverlener

e. Het honorarium van de diensverlener vergoedt haar tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten voor de uitdrukkelijk
overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij ontstentenis van
dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de 
diensverlener het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot
schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander
beeldmateriaal door derden. 

f. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van
publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de doeleinden en binnen het
territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de 
diensverlener. Indien
foto’s gebruikt worden om commercieel te exploiteren, kan de 
diensverlener hier een meerprijs voor vragen. 

g. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie
gepaard te laten gaan met de vermelding “© Lauren Bracke”. 

h. Bij niet-nakoming van bovenvernoemde naamsvermelding komt de diensverlener een vergoeding toe van tenminste 100% van de door
de 
diensverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade
(waaronder het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten). 

i. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen. Onder ‘wijziging’ wordt verstaan: bijsnijden,
aanpassen van kleuren en contrasten of andere visuele wijzigingen. De opdrachtgever is verplicht wijzigingen in kleur en
dergelijke te laten uitvoeren door de 
diensverlener. Indien dit na het afronden van de gehele opdracht gevraagd wordt, zal hiervoor een
nieuwe offerte gemaakt worden. 

j. De diensverlener behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de
opdrachtgever wordt geleverd. 

k. De opdrachtgever mag in géén geval foto’s doorgeven aan derde partijen zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de diensverlener. Voor elke mogelijke publicatie moet de diensverlener zijn/haar goedkeuring geven. 

l. De diensverlener behoudt zich het recht om bijkomende vergoedingen te vragen n.a.v. auteursrechten bij publicaties.

ART. 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 2. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling GENT en zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

ART. 15. Portretrecht

De dienstverlener heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of wedstrijden, publicaties in print en het internet. Indien de opdrachtgever geen toelating vertrekt tot dit recht, moet die binnen 7 werkdagen na afloop van de opdracht, per e-mail kennis geven aan de dienstverlener.

Door akkoord te gaan met de factuur verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij de voorwaarden van de dienstverlener aanvaardt en dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De algemene voorwaarden werden op 1 januari 2019 gepubliceerd op de website van BRACKE LAUREN op de domeinnaam www.laurenbracke.be.