Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden worden aanvaard bij akkoord door de klant van de factuur. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant, en zijn van toepassing met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Elke afwijking aan deze voorwaarden of de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met het akkoord van beide partijen. Deze voorwaarden zijn van toepassing in de mate dat partijen er niet uitdrukkelijk van afwijken.
 2. Offertes zijn 30 dagen geldig. Nadien kunnen de prijzen geactualiseerd worden, in welk geval de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht. Offertes worden slechts bindend wanneer zij door BRACKE LAUREN worden ondertekend en bevestigd, inclusief de algemene voorwaarden. Elke offerte is vertrouwelijk tenzij zij tijdig en integraal wordt aanvaard door de klant.
 3. Wijzigingen aangebracht aan de offerte zijn slechts geldig indien zij door BRACKE LAUREN schriftelijk werden aanvaard. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden of de overeenkomst niet aan.
 4. Elke offerte wordt opgemaakt in tweevoud. Een origineel exemplaar wordt meegegeven met de klant.
 5. Wanneer de overeenkomst wordt afgesloten door meerdere partijen dan zijn alle partijen die de bestelling ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden aan de uitvoering en de betaling van de dienst.

Verplichtingen van de klant

De klant dient alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek over te maken, nodig voor de uitvoering van de opdracht.

Opzegging

 1. Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig beëindigt, is hij gehouden de reeds geleverde prestaties te vergoeden verhoogd met de winstderving op het niet-uitgevoerde gedeelte. De winstderving wordt forfaitair geraamd op 50% van de waarde van de niet-uitgevoerde diensten.
 2. De klant is gerechtigd om de overeenkomst 48 uur voor de levering van de dienst te annuleren, bij gebreke waaraan het volledige bedrag dient betaald te worden aan de dienstverlener.

Prijs

Tenzij anders bepaald in de offerte, blijft de overeengekomen prijs geldig gedurende 3 maanden na aanvaarding van de offerte. Wanneer de diensten door de fout van de klant niet binnen de voorziene termijn kunnen worden aangevat, wordt de klant geacht de overeenkomst eenzijdig te hebben beëindigd overeenkomstig artikel 7.

Facturatie en laattijdige betaling

 1. Alle prestaties zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de dienstverlener binnen de vijftien dagen na factuurdatum, door storting op de door de dienstverlener opgegeven bankrekening.
 2. Ieder factuurprotest dient te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht.
 3. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
 4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover betalingstermijnen worden toegestaan aan de klant, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.
 5. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen.
 6. In geval van niet-betaling van één van zijn facturen, is de dienstverlener gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht¬ kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan eisen.

Overmacht en aansprakelijkheid

 1. Tenzij expliciet anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen in hoofde van de dienstverlener inspanningsverbintenissen.
 2. De dienstverlener is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Overmacht is elke onvoorzienbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen die de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de dienstverlener geheel of gedeeltelijk tijdelijk of definitief onmogelijk maakt, wezenlijk verzwaart of aanzienlijk negatief beïnvloedt, zoals ondermeer, maar niet beperkt tot natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, ziekte en epidemie, stroom en telecommunicatieonderbreking, economische factoren, ongevallen, overheidsingrijpen en dergelijke meer.
 3. De dienstverlener is niet gehouden tot uitvoering van zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst indien uit hoofde van onvoorzienbare veranderingen onafhankelijk van de wil van partijen van juridische, financiële, technische, politieke of juridische aard, het economisch evenwicht van de overeenkomst wordt verstoord of deze veranderingen aanleiding geven tot onbillijkheid of disproportionele schade aan de belangen van de dienstverlener.
 4. De dienstverlener is enkel aansprakelijk voor schade die uitsluitend aan hem toerekenbaar is.
 5. Behoudens opzet of kennelijk grove fout is de dienstverlener niet gehouden tot vergoeding van onvoorzienbare, onrechtstreekse of immateriële schade zoals winstderving, verlies van gegevens, reputatieschade, verlies van een kans, efficiëntieverlies, personeels-of administratiekosten en dergelijke meer.
 6. De aansprakelijkheid van de dienstverlener is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aangerekende prestaties die aanleiding hebben gegeven tot de door de klant geleden schade.
 7. In zoverre de aansprakelijkheid van de dienstverlener is gedekt door een door de dienstverlener afgesloten verzekeringspolis, dan is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot het bedrag van de dekking verleend door deze verzekering.
 8. De klant kan een dienst in natura niet weigeren, indien dit door de dienstverlener wordt aangeboden.

Aanvaarding van dienst – melding van gebreken

 1. De geleverde prestaties worden geacht te zijn aanvaard door de klant indien deze geen opmerkingen heeft geformuleerd op het ogenblik van de dienstverlening.
 2. Alle eventuele verborgen gebreken in de uitgevoerde dienst dienen op straffe van verval te worden gemeld binnen de maand na de ontdekking ervan.

Sancties

 1. Indien één partij in gebreke blijft haar contractuele verplichtingen na te komen, heeft de andere partij, na aangetekende ingebrekestelling die 15 dagen zonder gunstig gevolg is gebleven, het recht om (i) ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, desgevallend meer schadevergoeding, (ii) ofwel de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter te ontbinden, meer schadevergoeding.
 2. Tevens behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, collectieve schuldenregeling, staking van betaling, ontbinding van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsvorm.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de geleverde diensten zijn en blijven in hun totaliteit eigendom van de dienstverlener.

Publiciteit

De dienstverlener heeft het recht zijn naam en logo te gebruiken in geval van prestaties geleverd bij de klant, als onderdeel van de commerciële strategie van de dienstverlener. Hiertoe valt onder meer een vermelding van de klant in de klantenlijst van de dienstverlener, die onder andere vermeld wordt op de website en sociale media van de dienstverlener. De Klant heeft ten allen tijde het recht om de dienstverlener te verzoeken zijn gegevens aan te passen en/of te verwijderen.

Gegevensverwerking

De dienstverlener verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de dienstverlener. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de leverancier om zijn persoonsgegevens te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke is BRACKE LAUREN, 9830 Sint-Martens-Latem, Guido Gezellestraat 25, KBO 0677.954.180. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de dienstverlener bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de dienstverlener heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de dienstverlener en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de dienstverlener uitdrukkelijk naar Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant bevestigt hiervan kennis te hebben genomen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 2. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling GENT en zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Door akkoord te gaan met de factuur verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij de voorwaarden van de dienstverlener aanvaardt en dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst.